Cách vào facebook 2012 bằng file host 100% thành công

Khi facebook bị chặn, bạn có thể sử dụng cách vào facebook bằng file hosts sau đây để truy cập. Cách này giúp bạn đăng nhập facebook thành công 100% cho dù bạn dùng bất cứ mạng nào.

Tìm đến file C–>Windows–>System32–>drivers–>etc–>hosts và tiến hành chỉnh sửa. Thêm vào các dòng sau:

96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

Chú ý: vào bằng www.facebook.com

Video hướng dẫn cụ thể :

Ý kiến của bạn